ساعت بازدید باغ کتاب

ساعت بازدید 9 الی 21 - پنجشنبه و جمعه تا 22

باغ کتاب پنجشنبه و جمعه ها باز است / تقویم تعطیلات

نشانی باغ کتاب

حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب

دسترسی مترو از طریق ایستگاه حقانی و ایستگاه همت

رزرو بلیت آنلاین

رزرو بلیت بازدید از باغ های علم کودک، باغ علم نوجوان، بازدیدهای گروهی و مدارس و ...

خاطره بازی