معرفی و بررسی کتاب «مدیریت رفتارهای یکهویی»

معرفی و بررسی کتاب «مدیریت رفتارهای یکهویی»

آبان 1397

موضوع کتاب چیست؟ همه ما در زندگی شاهد رفتار هایی از سوی خود و دیگران بوده ایم که نشان دهنده عدم کنترل بر عصبانیت می باشد. ما روزانه شاهد درگیری های لفظی و فیزیکی در زندگی روزمره هستیم که حاصل یک چی...